Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
AIM Direct, gevestigd aan de Kastanjelaan 400, 5616 LZ te Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

‍Persoonsgegevens die wij verwerken:

AIM Direct verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die AIM Direct verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met AIM Direct, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan AIM Direct gerelateerde domeinen.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, gegevens over je activiteiten op onze website.

‍Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aimdirect.nl,dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

AIM Direct verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

‍Geautomatiseerde besluitvorming:

AIM Direct neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AIM Direct) tussen zit.

‍Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

AIM Direct bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het is onze klantbelofte om het leven van onze klanten makkelijker en leuker te maken. Daarom bewaren wij jouw gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer bij ons actieve klant bent, verwijderen wij al jouw gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen

‍Delen van persoonsgegevens met derden:

AIM Direct verkoopt je gegevens niet door aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens zoals wij deze ook waarborgen.

‍Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

AIM Direct gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. AIM Direct gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

‍Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door AIM Direct en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen via info@aimdirect.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. AIM Direct wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

‍Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

AIM Direct neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. De systemen zijn beveiligd en worden standaard doorzocht naar kwetsbaarheden. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat je persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aimdirect.nl. AIM Direct heeft de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Disclaimer van AIM Direct

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– Website: www.aimdirect.nl en alle onderliggende pagina’s;

– Gebruiker: bezoekers van de website www.aimdirect.nl en alle hieraan gerelateerde domeinen;

– Bedrijf: AIM Direct, de bevoegde uitgever van de webpagina;

– Eigenaar: de eigenaar van de website en verzender van de e-mails;

– Content: alle in de website of in het e-mailbericht aanwezig inhoud;

 

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van AIM Direct zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Het onderstaande is van toepassing alle pagina’s op de website en alle e-mailberichten verstuurd door de eigenaar. Indien niet eens met deze bepalingen en voorwaarden, betreed de website dan niet. Door het bezoeken van deze website stemt u in met deze disclaimer;

1.‍ AIM Direct werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Desondanks is AIM Direct niet aansprakelijk voor eventuele foutieve, verouderde of onvolledige informatie.

 1. De informatie op deze website is door AIM Direct met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, AIM Direct aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft op geen enkele wijze garantie ten aanzien van mogelijke onjuistheden of volledigheid van het getoonde.

 2. AIM Direct biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van de website.

 3. AIM Direct is niet verantwoordelijk voor content in de aan deze website gekoppelde bestanden en/of op websites van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

 4. De website van AIM Direct kan links naar websites of webpagina’s van derden bevatten. AIM Direct heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites. AIM Direct is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van deze websites.

 5. AIM Direct verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleent.

 6. AIM Direct kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op de website.

 7. AIM Direct is gerechtigd haar website al dan niet te wijzigen en/of te beëindigen naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment, zonder alsdan op enige wijze aansprakelijk te zijn voor de hieruit voortvloeiende gevolgen of schade.

 8. AIM Direct kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/van haar website.

 9. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juist te gebruiken te implementeren van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

 10. Toestemming tot het gebruik van de getoonde informatie op de website of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

  12. Het is u niet toegestaan om de website van AIM Direct of de hierop ter beschikking gestelde gegevens en bestanden voor enig ander doel te gebruiken dan in deze voorwaarden omschreven en u bent gehouden alle van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving na te leven. Dit betekent onder meer dat het u niet is toegestaan om de website van AIM Direct of de op deze website ter beschikking gestelde gegevens en bestanden op te slaan, te downloaden, te verspreiden, te reproduceren, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verzenden, te verzamelen, te publiceren of aan derden ter beschikking te stellen, zulks in de ruimste zin des woords. Daarnaast is het u niet toegestaan de inhoud van de website op enigerlei wijze te wijzigen, dan wel om de op de website geplaatste gegevens en bestanden te verwerken en/of te registreren en/of te gebruiken voor het verzenden van commerciële berichten, zulks in de ruimste zin des woords, door middel van e-mail, fax, SMS, MMS, post of anderszins (‘spammen’).


Disclaimer van AIM Direct, gevestigd aan de Kastanjelaan 400, 5616 LZ te Eindhoven, onder KVK nummer: 78383986

Contactgegevens:

Website: https://aimdirect.nl

Mailadres: info@aimdirect.nl

Ingeschreven adres: Kastanjelaan 40

Postcode & Plaats: 5616 LZ, Eindhoven

Telefoonnummer: +310402097769

Kom je er toch niet helemaal uit?

Laat dan hier jouw gegevens achter. Een van ons neemt dan persoonlijk contact met jou op. 

Meris contact opnemen aim direct


Meer werken aan je core-business, meer tijd over, minder stress

Copyright © 2021 AIM Direct
Alle rechten voorbehouden

Zie meer van ons