Lees hier de Algemene Voorwaarden van AIM Direct

Artikel 1: Algemeen & Definities

1.1 AIM Direct heeft als doel het ondersteunen van ondernemers in de digitalisering van hun onderneming. AIM Direct is ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het KvK-nummer 78383986.

1.2 Het btw-nummer van AIM Direct is NL861369713B01.

1.3 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Opdrachtgever: iedereen die met AIM Direct een overeenkomst afsluit; (b) AIM Direct: de handelsnaam van Advising International Markets Direct B.V. gevestigd te Eindhoven (KVK 78383986); (c) Dag(en): Kalenderdag.

1.3 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt dat in de meest brede betekenis van het woord bedoeld, dus ook via email.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op de door AIM Direct aangeboden diensten, alsmede op alle door AIM Direct aanvaarde opdrachten, voorbereiding in opdrachten, eventuele vervolgopdrachten, overige werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen tussen AIM Direct en de Opdrachtgever.

2.2 Indien van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen hun gelding behouden.

2.3 Wijzigingen van c.q. aanvullingen op de Algemene Voorwaarden van AIM Direct zullen slechts van kracht zijn, indien – en voor zover – zij schriftelijk tussen AIM Direct en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4 De in het vorige lid bedoelde afwijkingen en/of aanvullingen gelden slechts voor de desbetreffende opdracht of bij de in die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen. Voor elke nieuwe/aanvullende opdracht dienen afwijkingen en aanvullingen opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

2.5. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden dan geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere (rechts)handelingen tussen partijen. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. 

2.6 Mocht AIM Direct derden inschakelen dan worden deze Algemene Voorwaarden ook toepasselijk gesteld.

2.7 De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt door AIM Direct uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van AIM Direct zijn vrijblijvend, tenzij en dan slechts voor zover door AIM Direct schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Offertes van AIM Direct zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die tot dan toe door de Opdrachtgever aan AIM Direct is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat zij daarbij alle essentiële informatie aan AIM Direct heeft verstrekt.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast waar dat nodig is, te bepalen door AIM Direct.

3.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat AIM Direct een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging, dan wel op het moment dat AIM Direct met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. De Opdrachtgever is gerechtigd om, binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren. Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, zal de overeenkomst tussen Opdrachtgever en AIM Direct tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de opdrachtbevestiging, zie Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening.

3.5 Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om, als gevolg van gewijzigde omstandigheden en/of omstandigheden die bij het aangaan van de opdracht niet waren te voorzien, niet bekend waren, en/of onjuiste c.q. onvolledige informatie van de Opdrachtgever, de te verrichten diensten te wijzigen en/of aan te vullen, dan zal de overeenkomst in overleg met de Opdrachtgever worden gewijzigd en/of aangevuld. De wijzigingen en/of de aanvullingen op de overeenkomst en de (mogelijke) kosten daarvan zullen schriftelijk door AIM Direct aan de Opdrachtgever worden bevestigd.

3.6 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de in lid 3 genoemde wijzigingen en/of aanvullingen, dan hebben beide partijen het recht van verdere voortzetting van de overeenkomst af te zien en zullen de tot dan toe verrichtte diensten door AIM Direct in rekening worden gebracht. Indien de Opdrachtgever van verdere voortzetting van de overeenkomst afziet, heeft AIM Direct het recht de kosten en/of schade die AIM Direct door de tussentijdse beëindiging dient te betalen aan de door haar ingeschakelde derden en personeel, bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 AIM Direct zal zich maximaal inspannen om voor de Opdrachtgever een goed resultaat te bereiken maar kan dat resultaat nooit garanderen.

4.2 AIM Direct zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. AIM Direct zal ervoor zorgen dat zij haar personeel van voldoende training, opleiding en begeleiding voorziet, zodat de diensten optimaal kunnen worden verricht.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, documenten en informatie waarvan AIM Direct aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst, tijdig en volledig aan AIM Direct worden verstrekt.

4.4 Indien de voor voorbereiding en/of uitvoering benodigde gegevens, documenten en informatie niet, niet tijdig en/of onvolledig aan AIM Direct zijn verstrekt, zal de Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal AIM Direct gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, haar werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten conform de gebruikelijke prijzen of tarieven van AIM Direct aan de Opdrachtgever in rekening te brengen en te declareren.

4.5 Indien de Opdrachtgever de verzochte en vereiste gegevens, documenten en informatie niet tijdig of in onvoldoende mate aan AIM Direct ter beschikking stelt, kan AIM Direct niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de onvolkomenheden in de uitvoering van de diensten en/of de respons verwerking die daarvan het gevolg kunnen zijn. AIM Direct zal de Opdrachtgever alsdan aansprakelijk kunnen houden voor de door AIM Direct geleden schade als gevolg hiervan.

4.6 De Opdrachtgever is gehouden om AIM Direct van tevoren en tijdig te informeren over het wijzigen of het initiëren van promotieacties en/of proposities bij de Opdrachtgever.

4.7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat haar medewerkers die betrokken zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst beschikbaar zijn voor AIM Direct en alle medewerking verlenen aan AIM Direct die voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

4.8. Indien vereist, zal de Opdrachtgever trainingen verzorgen aan medewerkers van AIM Direct, met betrekking tot de producten en diensten van Opdrachtgever, teneinde AIM Direct in staat te stellen aan haar verplichtingen onder de overeenkomst te voldoen.

4.9. De Opdrachtgever staat er jegens AIM Direct voor in (en is ertoe gehouden) alle voor de

Opdrachtgever relevante wet- en regelgeving na te leven.

4.10 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, is AIM Direct gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat AIM Direct in verzuim is en de Opdrachtgever het recht heeft op enige schadevergoeding. Opdrachtgever is daarbij gehouden AIM Direct volledig schadeloos te stellen, onder andere ter zake winstderving.

4.11 Indien de Opdrachtgever aan AIM Direct informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en bestanden.

4.12 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan AIM Direct de uitwerking van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

4.13 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst de benodigde gegevens zoals, maar niet uitsluitend: foto’s, teksten en andere beeldmaterialen niet binnen 4 kalenderweken in geheel zijn verstrekt aan AIM Direct of slechts gedeeltelijk zijn aangeleverd, dan is AIM Direct genoodzaakt om alle onkosten welke AIM Direct geleden heeft of zou komen te lijden direct te declareren bij de Opdrachtgever. Het te verrekenen bedrag zal cumulatief bij het bedrag dat de Opdrachtgever samen met AIM Direct is overeengekomen (zie offerte) in rekening worden gebracht. Bovengenoemd boetebeding geldt ook indien AIM Direct de uitvoering van de opdracht niet heeft kunnen uitvoeren door nalatigheid van de Opdrachtgever.

4.14 De aanleiding waarom AIM Direct de gevraagde stukken binnen het tijdsbestek van 4 weken dient te ontvangen heeft te maken met dat AIM Direct per opdracht 4 weken tijd daarvoor reserveert.


4.15 Nadat AIM Direct de opdracht levert aan de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtgever een garantie van 4 weken. In die 4 weken dient de Opdrachtgever de opdracht te testen en akkoord te geven. Na 4 weken vervalt de garantie en zal voor elke gevraagde aanpassing aan de opdracht een bedrag van €55,-excl. btw. per uur in rekening gebracht worden aan de Opdrachtgever.

4.16 AIM Direct begint aan de opdracht pas wanneer de Opdrachtgever 25% van het overeengekomen bedrag heeft overgemaakt op de rekening van AIM Direct, tenzij schriftelijk voorafgaand aan de uitvoering en/of voorbereiding van de opdracht anders is overeengekomen.

4.17 De uitvoering van de opdracht wordt in werking gezet vanaf het moment dat de Opdrachtgever en AIM Direct tot een schriftelijk akkoord zijn gekomen.

4.18 Termijnen voor de voltooiing van de te verrichten diensten zoals opgenomen in de overeenkomst zijn nimmer een fatale termijn. AIM Direct zal haar uiterste best doen om de overeengekomen termijnen te realiseren maar een enkele of meerdere overschrijdingen van de overeengekomen termijnen zal geen verzuim van AIM Direct opleveren. De Opdrachtgever zal dan geen recht hebben op schadevergoeding noch kan de Opdrachtgever aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5: Extra werkzaamheden

5.1 AIM Direct heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de overeengekomen opdracht.

5.2 AIM Direct heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6: De Opdracht

6.1 Indien AIM Direct verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst niet te zullen halen, zal AIM Direct Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.2 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan, maar niet uitsluitend, door: storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, bedrijfs stoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van AIM Direct kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

6.3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door AIM Direct, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de dienstverlening van AIM Direct.

Artikel 7: Analyserapporten

7.1 Analyserapporten worden door AIM Direct opgesteld conform projectvoorstel, offerte of overeenkomst.

7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het Nederlands en/of Engels.

7.3 De in de analyserapporten van AIM Direct genoemde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen en/of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze gerapporteerde bedragen en/of aantallen ten aanzien van het mediagebruik afwijken van het bedrag en/of de aantallen die op een factuur door AIM Direct aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, dan gelden de in de factuur genoemde bedragen en/of aantallen als de daadwerkelijke bedragen en/of aantallen.

Artikel 8: Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

8.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die de Opdrachtgever eenzijdig doorvoert neemt AIM Direct geen verantwoording en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid.

8.2 Ondanks het bovenstaande in artikel 8.1, heeft AIM Direct het recht om, in het belang van de dienstverlening de advertenties en zoekwoorden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever te wijzigen.

8.3 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. AIM Direct zal de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen binnen een termijn van maximaal 14 werkdagen.


8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, is AIM Direct gerechtigd de kosten hiervan bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. AIM Direct zal Opdrachtgever hierover zo snel als mogelijk inlichten.

8.5 Indien een vast bedrag is afgesproken zal AIM Direct daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast bedrag tot gevolg heeft.


8.6 In afwijking van lid 4 zal AIM Direct geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur en de gevolgen die daaruit voortvloeien.

9.2 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de door hem gemaakte communicatiekosten.

9.3 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan AIM Direct aangeleverde gegevens.

9.4 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aanvaarde proeven en/of concepten, respectievelijk voor proeven en/of concepten waarvoor door hem niet of niet tijdig correcties aan AIM Direct zijn toegezonden.

9.5 Door AIM Direct ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten, afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij binnen een periode van veertien (14) kalenderdagen na publicatie langs elektronische weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.

9.6 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan AIM Direct aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectueel eigendom.

9.7 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig, binnen het door AIM Direct aangegeven termijn, alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen diensten door AIM Direct.

Artikel 10: Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Het betreft hierbij, maar niet uitsluitend, informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht verstrekt, vertrouwelijk moet behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De Opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.

10.2 AIM Direct behoudt zich het recht voor, in het kader van reclame en referentiedoeleinden, de naam van Opdrachtgever of klant van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken, tevens aan te geven welke soort werkzaamheden AIM Direct voor de Opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media openbaar zijn gemaakt.

10.3 De (persoons) gegevens die aan AIM Direct worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze zoals vermeld in het privacybeleid van AIM Direct. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. (Voor meer informatie zie onze Privacyverklaring).

10.4 Indien AIM Direct bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is de Opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die AIM Direct niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan AIM Direct over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor AIM Direct om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

10.5 Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

10.6 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge de bepalingen in deze overeenkomst van de algemene voorwaarden op hem en zijn personeel rusten, is Opdrachtgever aan AIM Direct een direct opeisbare boete verschuldigd van €8000,00, voluit geschreven achtduizend euro, per gebeurtenis.

Artikel 11: Non Concurrentie en Exclusiviteit

11.1 Opdrachtgever verleent aan AIM Direct voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusief recht de opdracht te vervullen.

11.2 Het is de Opdrachtgever gedurende de voorbereiding van de overeenkomst, gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) kalenderjaar na het eindigen van de overeenkomst, niet toegestaan om een werknemer van AIM Direct direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van AIM Direct, dan wel direct of indirect een werknemer van AIM Direct werkzaamheden te laten verrichten, tenzij AIM Direct hiervoor voorafgaand schriftelijke goedkeuring heeft verleend.

11.3 Voor iedere inbreuk op de overeengekomen bepalingen, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 8.000, per overtreding dan wel EUR 1.000, per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van AIM Direct om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van AIM Direct zowel in als buiten rechte te handhaven waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn tot de vastgestelde proceskostenveroordeling alsmede eventuele kosten om de overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 12: Intellectuele rechten

12.1 Alle door AIM Direct verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van AIM Direct openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen, het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, het verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging vooraf schriftelijk is toegestaan door AIM Direct en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met AIM Direct.

12.2 AIM Direct behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.


12.3 Opdrachtgever vrijwaart AIM Direct voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens.

12.4 Indien AIM Direct bij haar opdracht veelvoudig gebruik maakt van rechten van derden wordt Opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij AIM Direct, dan wel de derde partij.


12.5 Alle door AIM Direct in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van AIM Direct totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met AIM Direct gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

12.6 Door AIM Direct geleverde zaken, die ingevolge artikel 12.5 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.7 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van AIM Direct veilig te stellen.

12.8 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om AIM Direct daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 13: Contractsduur en opzegging

13.1 De overeenkomst/contract wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de opdrachtbevestiging en anders voor onbepaalde tijd.

13.2 Voor opzegging van de overeenkomst voor zoekmachine optimalisatie of Google Adwords dient het contract minimaal een maand (30 dagen) voor het einde van het overeengekomen contract van tevoren schriftelijk te worden opgezegd. Indien dat niet wordt gedaan, zal het contract met het aantal kalendermaanden wat eerder is overeengekomen worden verlengd.

13.3 AIM Direct heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien: (a) de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan de Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van de Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van de Opdrachtgever is gelegd; (b) de Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst; (c) de Opdrachtgever haar bedrijfsvoering en/of bedrijfsuitoefening zodanig veranderd dat het AIM Direct kan schaden. 

Artikel 14: Vast bedrag en tarieven

14.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

14.2 Indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, zal het vaste bedrag worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het vaste bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AIM Direct, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

14.3 Bij alle opdrachten zullen de maandelijkse kosten en/of abonnementskosten maandelijks vooraf in rekening worden gebracht.

14.4 Tijdens en na de looptijd van de overeenkomst heeft AIM Direct het recht haar kosten aan te passen op grond van externe omstandigheden en daarmee de overeengekomen prijzen en tarieven te wijzigen indien kostprijsverhogende omstandigheden daartoe aanzetten of doen besluiten. De Opdrachtgever wordt een (1) maand van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld van deze wijziging. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de wijziging, dan is de Opdrachtgever gerechtigd binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden.


14.5 Indien tussen het moment van uitbrengen van de offerte en het aangaan van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden, is AIM Direct gerechtigd de voorgestelde prijzen in de offerte te verhogen. AIM Direct zal de Opdrachtgever hier tijdig en schriftelijk over informeren.

14.6 Indien een vast bedrag is overeengekomen voor alle of bepaalde diensten en tijdens de uitvoering van de diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk en/of de duur van het werk, omvangrijker en/of meer tijd in beslag neemt dan ingeschat, waardoor in redelijkheid niet van AIM Direct kan worden verwacht de diensten te verrichten tegen de overeengekomen vaste prijs, dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en is de Opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan AIM Direct te betalen conform de gebruikelijke prijzen van AIM Direct.

Artikel 15: Betaling en incasso

15.1 Betaling door de Opdrachtgever aan AIM Direct dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door AIM Direct aan te geven wijze.

15.2 Na het verstrijken van deze betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 4% per maand verschuldigd. Tevens is in het geval van verzuim of bij gebreke van betaling binnen het termijn als benoemd in lid 15.1, de Opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door AIM Direct in verband met de invordering gemaakte kosten.


15.3 Indien Opdrachtgever nalaat enige betaling te voldoen dan is AIM Direct gerechtigd de offerte c.q. de aanbieding terstond in te trekken, waarbij Opdrachtgever gehouden zal zijn de door AIM Direct gemaakte kosten, gereserveerde kosten, alsmede de abonnementskosten voor de in de offerte genoemde contractperiode met een maximum van zes (6) maanden, volledig en direct aan AIM Direct te vergoeden.

15.4 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan AIM Direct verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.


15.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met AIM Direct te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting.

Artikel 16: Klachten

16.1 Iedere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend.

16.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet Artikel 18: Aansprakelijkheid.


Artikel 17: Privacy en gegevensverwerking

17.1 Indien AIM Direct dit van belang acht voor de uitvoering van de overeenkomst, zal Opdrachtgever AIM Direct direct schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

17.2 Opdrachtgever vrijwaart AIM Direct voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan AIM Direct toegerekend moeten worden.

17.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door AIM Direct verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat er jegens AIM Direct voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart AIM Direct tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1 Indien AIM Direct aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid en iedere daaropvolgende aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering of de verzekering welke AIM Direct aangeeft betrekking te hebben tot het geval, wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien er geen uitkering door de verzekeraar van AIM Direct plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van AIM Direct en de aan haar verbonden medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte bedrag.

18.2 AIM Direct is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld, direct noch indirect, voor enige schade of verlies. Met name wanneer een website of websites onbereikbaar zijn. AIM Direct kan geen garantie bieden dat de zoekmachine optimalisatie met succes verloopt, en kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige verwachtingen binnen de zoekmachine optimalisatie door de Opdrachtgever.
18.3 AIM Direct gaat ervan uit dat de aangeleverde gegevens door Opdrachtgever rechtmatig zijn en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het tegendeel.

18.4 Partijen sluiten wederzijds de aansprakelijkheid uit voor schade of vertragingen veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van AIM Direct en van derden, zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.

18.5 Aansprakelijkheid van AIM Direct voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van orders, gemis aan omzet en schade die het gevolg is van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte bestanden, gegevens en informatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

18.6 AIM Direct is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in lid 1, lid 2, lid 3, lid 4 of lid 5, niet aansprakelijk voor enige schade die:

a. Bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is;
b. Het gevolg is van de door omstandigheden geëiste spoed;

c. Het gevolg is van de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens, documenten en informatie, zoals bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;

d. Het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending of overdracht van gegevens, documenten en informatie door de Opdrachtgever aan AIM Direct als gevolg van een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het daarbij door de Opdrachtgever gehanteerde communicatiemiddel.


18.7 Indien er voor AIM Direct op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met AIM Direct, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van het vermelde bedrag zoals genoemd in artikel 18.1.

18.8 Aansprakelijkheid van AIM Direct wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan slechts ontstaan indien en wanneer de Opdrachtgever AIM Direct onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld en AIM Direct ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die AIM Direct in staat stelt adequaat te reageren. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor AIM Direct aansprakelijk is. In alle gevallen waarvoor AIM Direct op grond van het bovengenoemde aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van AIM Direct.

18.9 De Opdrachtgever vrijwaart AIM Direct en personen, organisaties of instanties welke door AIM Direct ingeschakeld worden tegen vorderingen en/of aansprakelijkheid van derden, die stellen schade van welke aard dan ook te hebben geleden door of verband houdende met door AIM Direct ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van AIM Direct in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

18.10 De keuze van door AIM Direct in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. AIM Direct is niet direct noch indirect aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Opdrachtgever machtigt AIM Direct eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

Artikel 19: Overmacht

19.1 AIM Direct is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van AIM Direct niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.

19.2 In geval van overmacht is AIM Direct gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. AIM Direct is gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

19.3 AIM Direct kan van de gemaakte afspraken/termijnen afwijken wanneer een werknemer ziek is, ook wanneer dit niet kan worden overgenomen door collega’s. Hierdoor kan het project uitlopen zonder toedoen van AIM Direct.

Artikel 20: Slotbepalingen

20.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

20.2 AIM Direct heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

20.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

20.3 Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking op de datum die wordt aangegeven, uiterlijk tot 30 dagen na bekendmaking aan de Opdrachtgever.

20.4 AIM Direct zal binnen het termijn gesteld in lid 19.3 gemelde bezwaren van de Opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien AIM Direct een bezwaar passeert, verkrijgt de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

20.5 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan, betekenen dat de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In het geval dat enige bepaling nietig blijkt te zijn heeft AIM Direct het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

20.6 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging. 

20.7 Op alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.8 Geschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter te Eindhoven, tenzij AIM Direct anders beslist.

20.9 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 01 januari 2021.


Meer werken aan je core-business, meer tijd over, minder stress

Copyright © 2021 AIM Direct
Alle rechten voorbehouden

Oplossingen

Zie meer van ons